Divizní fotbalistky Vlkoše stále drží šanci na prvenství

Main_15-foto-kopan_-_eny-vlko_-17-2017
Fotbalistky Vlkoš. | FOTO: Archiv týdeníku Nové Slovácko

VLKOŠ
- Podzim loňského roku m
ěly
fotbalistky Vlkoše v divizi B

opravdu excelentn
í.
Z deseti zápas
ů
ztratily body pouze v jednou, a to v souboji
s
Novými Sady po výsledku 1:2. Po podzimní
části
tak Vlko
šanky
pouze d
íky
hor
šímu
skóre okupovaly t
řetí
místo divizní tabulky v rámci Moravy a Slezska. První byly
Hole
šovské
holky a na druhém místě skončily hráčky z Nových Sadů, když
oba vedoucí týmy nasbíraly stejný počet bodů.


Po
skv
ělém
podzimu cht
ěla
vlkošsk
á
d
ěvčata
pokračovat na vítězné vlně i v jarní
části
této sezony. Vyst
řízlivění
v
šak
přišlo hned v prvn
ím
letošním zápase, hraném o posledním březnovém víkendu, kdy
Vlkoš p
řekvapivě
zav
áhal
na h
řišti
Kotvrdovic. V Kotvrdovic
ích
je p
řivítalo
promrzlé, malé a navíc hrbolaté h
řiště,
a do toho i nesmlouvav
ý
a tvrdý soupe
ř.
Konečný v
ýsledek
1:2 z pohledu Vlkoše nebyl zrovna tou nejlep
ší
odvetou za podzimních 6:0 na jižní Moravě
.Nepříliš
poveden
é
utkání bylo ale i to následné. S Mostkovicemi, které se v
divizní tabulce nachází a
ž
ve spodn
ích
patrech, urvaly domácí výhru 4:3 a
ž
v posledn
ích
minutách utkání, když vítěznou branku dala v 88. minutě Edita
Novosadová. Na ženský divizní fotbal relativně po
četná
náv
štěva
(70 div
áků)
si ve Vlkoši užila nap
ínavý
zápas: trené
ři
ale měli o čem přem
ýšlet,
protože prvn
í
dva zápasy jasně ukázaly,
že
si děvčata bohužel nepřenesla hern
í
pohodu z podzimních zápas
ů
do jarních odvet. Mrzela jak bodov
á
ztráta z Kotvrdovic, tak i domácí výkon proti Mostkovicím, které
na podzim Vlko
šanky
doma hravě rozstř
ílely
po výsledku 12:0, a to i p
řesto,
že v tomto

utkání dostala p
říležitost
z lavičky mlad
á
d
ěvčata,

protože chyb
ělo
hned

pět hráček základní sestavy.Ztracenou
herní pohodu se povedlo nalézt v okresním derby v
Šardicích.
Domácí nastoupili pouze v sedmi hrá
čkách,
a proto i kdy
ž
v
íce
prostoru dostala samotná lavi
čka
a mladš
í
hrá
čky
si vyzkoušely pro ně nezvykl
é
posty, tak samotné utkání skon
čilo
jednoznačn
ým
vít
ězstvím
Vlkoše v poměru 12:0. Ji
ž
o poločase bylo o v
ýhře
Vlkoše rozhodnuto (dílčí stav 6:0), přesto bylo v poločasov
é
p
řestávce
na st
řídačce
dusno. Tren
éři
nebyli totiž spokojeni s předveden
ým
výkonem, neboť hrá
čky
hr
ály
hluboko pod své mo
žnosti.
Zlepšen
í
herního projevu p
řišlo
až ve druh
é
p
ůli,
kter
á
se krom
ě
opět vysok
ého
gólového p
řídělu
do branky bezradných

Šardic
už musela l
íbit
i přítomným divák
ům.
Nutno ale poznamenat, že holky ze Šardic zaslouž
í
obdiv, protože
přes
všechna negativa v podobě mal
é
ú
časti
svých hr
áček,
cel
ý
zápas poctivě odbojovaly a sna
žily
se hr
át
ofenzivn
ě.

Více se dočtete v týdeníku Nové Slovácko ze dne 25. dubna.DISKUZE

comments powered by Disqus


16:36 | 21. Leden 2020
Zprávy

LÁZNĚ LEDNICE

List_lazne-lednice-web-2

Místo přírodních krás a pohádkových zámků Vám nabízí nejmladší lázeňský areál v České republice.Lázeňský dům Perla je moderní rehabilitační zařízení v těsné blízkosti ...